Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων - Αλληλεγγύης

Πρόταση Σύστασης Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Στην αιτιολογική έκθεση και την ανακοίνωση που τη συνοδεύει, η Επιτροπή καθιστά σαφές ότι οι προσπάθειες που καταβάλλει για τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης συνιστούν απάντηση στα αιτήματα του Συμβουλίου για την προώθηση ενός σχετικού προγράμματος προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τρέχουσες ελλείψεις.
Η βασική ιδέα είναι να ενισχυθεί η επενέργεια των προσπαθειών επανεγκατάστασης που καταβάλλονται από την ΕΕ για την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες και να μεγιστοποιηθεί το στρατηγικό αποτέλεσμα της επανεγκατάστασης μέσω αποτελεσματικότερης εστίασης στα άτομα εκείνα που χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης για επανεγκατάσταση, καθώς και να τεθούν, σε τακτική βάση, κοινές προτεραιότητες επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ.
Αναλυτικότερα, η τροποποιημένη απόφαση, όπως συμφωνήθηκε κατ' ουσίαν μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, καθορίζει τις προτεραιότητες εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων κοινών προτεραιοτήτων επανεγκατάστασης της ΕΕ. Σύμφωνα με τις παραπάνω προτεραιότητες, τα κράτη μέλη θα λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για κάθε άτομο που θα επανεγκατασταθεί. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στην Επιτροπή εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν κατά τη διάρκεια του προσεχούς ημερολογιακού έτους με βάση τις προαναφερθείσες προτεραιότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: