Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια πιο Πράσινη Κατεύθυνση στη Χρηματοδότηση της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ετήσια έκθεση της ΕΤΕπ για το έτος 2010 και ενθαρρύνει τις δραστηριότητές της για τη στήριξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και με απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας σε έργα για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Oι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζονται σε έξι προτεραιότητες: εξασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης· υλοποίηση της οικονομίας της γνώσης· ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών· υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και προώθηση των βιώσιμων κοινοτήτων· και υποστήριξη της αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας.
 
Συγκεκριμένα, 115.000 ΜΜΕ έλαβαν στήριξη ύψους 10,0 δισ. ευρώ για τα πιστωτικά όρια δανειοδότησης σε ΜΜΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) χορήγησε στις ΜΜΕ εγγυήσεις και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ το 2010. Απο πλευράς όγκου δανειοδότησης, για το 2010, το ποσοστό των έργων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) έφτασε το 32% της δανειοδότησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών από την ΕΤΕπ.
 
Όσον αφορά την Ελλάδα, το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων στην Ελλάδα, χρηματοδοτούμενου από κονδύλια του ΕΣΠΑ με συμμετοχή και υποστήριξη της ΕΤΕπ, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων.
 
Σημαντική είναι και η επικέντρωση της ΕΤΕπ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, και ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Κοινοβούλιο ζητεί από την ΕΤΕπ να θέσει την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια στο επίκεντρο των δεσμεύσεών της για τον ενεργειακό τομέα, στηρίζοντας αποκεντρωμένα έργα μικρής κλίμακας και αυτόνομα δίκτυα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η ΕΤΕπ καλείται να εγκαταλείψει σταδιακά ορισμένα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως μεγάλα φράγματα, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, με στόχο την αποφυγή του εγκλωβισμού των αναπτυσσόμενων χωρών σε αυτές τις μορφές ενέργειας. Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (που είναι στρατηγικής σημασίας για τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα) αυξήθηκε ουσιαστικά κατά τα τελευταία έτη σε 6 δισ. ευρώ το 2010 έναντι των 500 εκατ. ευρώ το 2006.
 
Δυστυχώς όμως το 10% των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας απορροφάται για προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα. Το Κοινοβούλιο ζητάει την ταχεία σταδιακή κατάργηση της στήριξης της ΕΤΕπ στην παραγωγή ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα. Καλεί την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει πλήρως τις δράσεις της με τον ενωσιακό στόχο της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εγκρίνει σχέδιο σταδιακής κατάργησης των δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα, καθώς και για τον διπλασιασμό των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικών από ενεργειακή άποψη τεχνολογιών·
 
Καλείται επίσης η ΕΤΕπ να δεσμευτεί για τη στήριξη προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των υδατίνων πόρων και για τη μη χρηματοδότηση προγραμμάτων που συνεπάγονται τη σημαντική μεταβολή σπουδαίων φυσικών βιοτόπων ή την παραγωγή απαγορευμένων ουσιών, προγράμματα κατασκευής μεγάλων φραγμάτων που δεν ακολουθούν τις συστάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Φραγμάτων ή εξορυκτικά προγράμματα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά) με καταστρεπτικές συνέπειες από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: