Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Προκήρυξη θέσης γραμματειακής στήριξης-βοηθού

Προκήρυξη θέσης γραμματειακής στήριξης - βοηθού στην ομάδα του ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι 10/2/2012, ώρα 23.30

Ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που έχουν τα σχετικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μιας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης  γραμματειακής υποστήριξης, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή
Αφορά στη γραμματειακή υποστήριξη τoυ γραφείου του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων στην Αθήνα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•    Υποστήριξη στην έγκαιρη υλοποίηση όλων των υποχρεώσεων του καθημερινού προγράμματος του ευρωβουλευτή όπως κατάθεση εισηγήσεων, ερωτήσεων, έκδοση δελτίων τύπου κ.α. σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα στήριξης.
•    Υποστήριξη στη διαχείριση, υλοποίηση και συντονισμό δράσεων και εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη σε συνεργασία με το γραφείο στις Βρυξέλλες.
•    Δημιουργία αρχείου επαφών και επικοινωνίας του γραφείου με φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα,  πολιτιστικούς συλλόγους, ΜΚΟ,  κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία ασχολούνται, σε θεωρητικό ή και σε πρακτικό  επίπεδο, με θέματα σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτικής Οικολογίας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας, της Οικονομίας, των Θεσμών.
•    Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ευρωβουλευτή σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιστοσελίδας.
•    Aρχειοθέτηση εγγράφων και διαχείριση αλληλογραφίας του γραφείου.

Προσόντα:
•    Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
•    Γνώση MS OFFICE ή/και αντίστοιχων πακέτων λογισμικού
•    Πτυχίο ΙΕΚ ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Τ.Ε.
•    Προηγούμενη εμπειρία σε θέση γραμματέα ή σε θέση παρόμοιων απαιτήσεων
•    Εμπειρία σε οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π.
•    Ικανότητα να συνεργάζεται σε ένα πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον.
•    Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές προγράμματος και σχεδίων καθώς και δυνατότητα ανταπόκρισης σε περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και έντονων ρυθμών.
•    Αποδοτικότητα στους τομείς ευθύνης που αναλαμβάνει, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία 
•    Άριστος χειρισμός εφαρμογών γραφείου Η/Υ και δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης που δίνει το διαδίκτυο
 
Ως επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν:
•    Η γνώση και εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
•    Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
•    Η εξοικείωση με τη διαχείριση ιστοσελίδων/blogs.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι 10 Φεβρουαρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikos.chrysogelos@gmail.com
•    βιογραφικό σημείωμα όπου θα παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η εμπειρία και τα αναγκαία προσόντα
•    σύντομο σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μάξιμουμ 300 λέξεις) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος καθώς και ποια είναι τα δυνατά κι αδύναμα σημεία του/της για τη θέση αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: