Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Προκήρυξη θέσης εργασίας για οικονομικά (2)

Προκήρυξη απόσπασης δημοσίου υπαλλήλου στην ομάδα του ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στην Αθήνα
Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι 10/2/2012, ώρα 23.30
1. Περιγραφή εργασίας:

Kωδικός 2: Προσόντα 02/Ελλάδα/δημόσιοι υπάλληλοι
Προσόντα 02/ Ελλάδα/δημόσιοι υπάλληλοι. Η θέση αφορά σε επιστημονικό βοηθό με γνώσεις στον τομέα της οικονομίας που είναι ήδη μισθωτός εργαζόμενος/η στο δημόσιο ή σε φορείς του δημοσίου. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αποσπαστεί για 2,5 χρόνια στο γραφείο του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκο Χρυσόγελο (από τις 3 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τον Ιούνιο 2014) και θα συνεχίσει να πληρώνεται από το δημόσιο. Η έδρα του/της θα είναι στην Αθήνα. Θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συνεργάτες του ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. 
 
2.Αντικείμενο δουλειάς του/της:
Ο επιστημονικός βοηθός χρειάζεται να έχει πολύ καλή γνώση και σημαντική εμπειρία σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: οικονομικές πολιτικές, δημόσια οικονομικά, μακροοικονομία, ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκοί οικονομικοί θεσμοί. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση και εμπειρία σε θέματα πράσινης οικονομίας, πράσινης φορολογικής πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

 
Ο εργαζόμενος/η:
Επιστημονική – πολιτική στήριξη: Ο επιστημονικός συνεργάτης, άνδρας ή γυναίκα, έχει ως καθήκον να βοηθάει τον ευρωβουλευτή στην άσκηση του πολύμορφου κοινοβουλευτικού έργου του, μεταξύ άλλων
- θα έχει την ευθύνη σε θέματα τεκμηρίωσης, συγκέντρωσης στοιχείων, έρευνας, επεξεργασίας θέσεων σε θέματα οικονομίας (όπως περιγράφονται πιο πάνω).
- θα έχει τακτική επικοινωνία με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς τόσο για τη μεταφορά θεμάτων στο ευρωκοινοβούλιο όσο και στην μεταφορά πληροφοριών και εμπειριών στους φορείς, καθώς και για την οργάνωση διαβούλευσης στους τομείς ευθύνης του/της
- θα είναι αντιπρόσωπος του ευρωβουλευτή σε συναντήσεις με φορείς
- θα συμβάλει στην γραμματειακή και υποστηρικτική – οργανωτική δουλειά στους τομείς ευθύνης του/της,
- θα συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, στο πλαίσιο, της ομάδας κοινοβουλευτικής στήριξης του ευρωβουλευτή
Κοινοβουλευτική στήριξη: σύνταξη ερωτήσεων και εκθέσεων, τακτική πληροφόρηση μέσω σχετικού ηλεκτρονικού δελτίου, ΔΤ και μηνυμάτων, διοργάνωση στην Ελλάδα και το Ευρωκοινοβούλιο (σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες) ημερίδων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
Κοινωνική αναφορά. Συνεργασία με επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους και ΜΚΟ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας αμφίδρομης ενημέρωσης και διαβούλευσης και διασύνδεσης της δουλειάς του ευρωβουλευτή με την κοινωνία. 

 3. Τα απαραίτητα προσόντα είναι:
• Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
• Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή, η πολύ καλή γνώση και γερμανικών ή γαλλικών.
• Γνώσεις και σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομίας ή/και περιφερειακής ανάπτυξης ή/και πράσινης οικονομίας.
• Ικανότητα επεξεργασίας θέσεων και συγγραφής εκθέσεων για θέματα που αφορούν τους τομείς ευθύνης του/της (πιθανόν σε συνεργασία και με άλλους συνεργάτες του ευρωβουλευτή)
• Δυνατότητα εργασίας σε πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον και συλλογικής εργασίας / συνεργατικότητας με τους υπόλοιπους συνεργάτες και τον ευρωβουλευτή.
• Αποδοτικότητα στους τομείς ευθύνης που αναλαμβάνει, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία πέρα από τα συνήθη που συναντάει κάποιος στο ελληνικό δημόσιο.
• Άριστος χειρισμός εφαρμογών γραφείου Η/Υ και δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης που δίνει το διαδίκτυο

 
4. Επιθυμητά προσόντα είναι:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και σχετική εμπειρία στους προαναφερόμενους τομείς
• Προηγούμενη εμπειρία από εργασία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή μέσω συνεργασίας με φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
• Γνώση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της Ομάδας των Πρασίνων.
• Επικοινωνιακές ικανότητες

 
5. Άλλες απαιτήσεις
• Ικανότητα επεξεργασίας πολιτικών προτάσεων μέσα από μια πράσινη οπτική, ενδιαφέρον συμμετοχής σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες για θέματα πράσινης οικονομίας, δυνατότητα παρακολούθησης και εμπλουτισμού της συζήτησης που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα της πράσινης οικονομίας και του Πράσινου New Deal
• Δυνατότητα εργασίας σε ακανόνιστα ωράρια ανάλογα με τις απαιτήσεις της δουλειάς και στο πλαίσιο των εντατικών ρυθμών εργασίας που απαιτεί η δουλειά στο ευρωκοινοβούλιο 

 
6. Αξιολόγηση
Βασικά κριτήρια αξιολόγησης του/της είναι:
1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις του/της στα σχετικά αντικείμενα
2. Η εμπειρία που έχει ήδη στο σχετικό αντικείμενο
3. Οι δεξιότητες και δεσμεύσεις του/της

 
7. Επικοινωνία, υποβολή βιογραφικού και σύντομου σημειώματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι 10 Φεβρουαρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
nikos.chrysogelos@gmail.com
- βιογραφικό σημείωμα όπου θα παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η επιστημονική κι άλλη εμπειρία
- σύντομο σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μάξιμουμ 250 λέξεις) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος καθώς και ποια είναι τα δυνατά κι αδύναμα σημεία του/της για τη θέση αυτή

Δεν υπάρχουν σχόλια: