Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ και η κριτική των Πράσινων

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ 24 και 25 Μαρτίουβ 2011: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf

Η αναλυτική τοποθέτηση της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο: http://greens-efa.eu/cms/topics/dokbin/376/376131.a_pact_for_sustainable_prosperity@en.pdf

και δηλώσεις σχετικά με Πυρηνικά - Λιβύη - ΕΟΔ, για τα αποτελέσματα του Ευρ. Συμβουλίου: http://greens-efa.eu/cms/pressreleases/dok/376/376157.eu_summit@en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: